แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-สายวิชาการ (ปรับปรุงใหม่ 2562) 
  แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-สายสนับสนุน (ปรับปรุงใหม่ 2562) 
  ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ปี2562 
  ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน) ปี2562 
  แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการขอกำหนดตำแหน่ง  
  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  แบบฟอร์มทวนสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปผลรายงานโครงการปี  2562 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี งปม.2562 
  ดาวน์โหลดตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สายตรงคณบดี ปฎิทินกิจกรรม

  regis_1   banner_r2    

 

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท

ภาควิชาคอมพิวเตอร์