คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วารสารวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นโยบาย

1. สนับสนุนผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ให้แก่สาธารณชน เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการและในภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล โดยการสร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล


ขอบเขตงาน

1. ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Articles) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)
2. มีระบบตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
3. กำหนดตีพิมพ์ วารสารวิชาการราย 6 เดือน
4. รับตีพิมพ์บทความและผลงานวิจัยในสาขา:
      – วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์
      – วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
      – วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
      – วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
      – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
      – หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้นำเสนอบทความ ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี บุคลากรและบุคคลทั่วไป

เจ้าของลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำหนดการณ์เผยแพร่

ฉบับที่ 1: 

มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2: 

กรกฎาคม - ธันวาคม


สอบถามข้อมูล