RMU TPD-SMCT

การพัฒนาคุณภาพครู ด้วยหลักสูตรอบรมตามโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

Science Center

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

Pre-degree

RMU-MOOC หลักสูตรที่น่าสนใจในปัจจุบัน และน่าจะเหมาะกับคุณ รูปแบบการเรียนรู้ แบ่งตามประเภทความเหมาะสมกับคณะในบริบทมหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมคณะ

True5G Young Master 2023 เส้นทางสู่โปรลีคมาถึงแล้ว True5G ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแข่งขันเกมส์ ROV สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.ค. 2566 แข่งขันในวันที่ 23 ก.ค. 2566

True5G Young Master 2023 เส้นทางสู่โปรลีคมาถึงแล้ว True5G ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแข่งขันเกมส์ ROV สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.ค. 2566 แข่งขันในวันที่ 23 ก.ค. 2566

วันที่ 30 พ.ค. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน (5ส) เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี

วันที่ 30 พ.ค. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน (5ส) เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างทีมให้เป็นหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace นำทีมโดย อาจารย์วรเชษฐ์ เขียวจันทร์ นักวิชาการอิสระ ด้านมานุษยวิทยา บรรณาธิการ บริษัทฯปิ่นโต จำกัด และคุณไตรรัตน์ แขวงเมืองปักษ์ ผู้ช่วยวิทยากรด้านการจับประเด็น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างทีมให้เป็นหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace นำทีมโดย อาจารย์วรเชษฐ์ เขียวจันทร์ นักวิชาการอิสระ ด้านมานุษยวิทยา บรรณาธิการ บริษัทฯปิ่นโต จำกัด และคุณไตรรัตน์ แขวงเมืองปักษ์ ผู้ช่วยวิทยากรด้านการจับประเด็น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและทีมคณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากถึง 13 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและทีมคณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากถึง 13 มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการฯ ของศูนย์ฯ ได้เข้ารับการประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีชั้นสูง 2 ในระบบ Peer Evaluation ESPReL โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการฯ ของศูนย์ฯ ได้เข้ารับการประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีชั้นสูง 2 ในระบบ Peer Evaluation ESPReL โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยคณบดี และคณาจารย์ ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมหรือบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคุณสุภาลักษณ์  กมลธรไท กรรมการผู้จัดการ บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยคณบดี และคณาจารย์ ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมหรือบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุภาลักษณ์ กมลธรไท กรรมการผู้จัดการ บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

14 กุมภาพันธ์  “วันราชภัฏ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับบุคลากรของคณะฯ ทุกๆท่านที่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการสำเร็จการศึกษา การได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ รวมถึงบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับบุคลากรของคณะฯ ทุกๆท่านที่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการสำเร็จการศึกษา การได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ รวมถึงบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน  “วันราชภัฏ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โครงการ “ส่งเสริมเยาวชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดอนปู่ตา รู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น” จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

โครงการ “ส่งเสริมเยาวชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดอนปู่ตา รู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น” จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์


ข่าวประกาศ !


บุคลากรในคณะ

สายวิชาการ 109 คน

สายสนับสนุน 25 คน

นักศึกษาในคณะ

ระดับปริญญาตรี 940 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา 6 คน

หลักสูตรในคณะ

ปริญญาตรี 13 หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร

(ข้อมูลสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564)


Faculty of Science and Technology @RMU