• ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมคณะ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรเรียนดีและกิจกรรมดีเด่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรเรียนดีและกิจกรรมดีเด่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมประชุมในโครงการ U2T ร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการระยะถัดไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมประชุมในโครงการ U2T ร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการระยะถัดไป

คณบดีนำทีมผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม”จิบกาแฟ แชร์ไอเดีย เชียร์นักศึกษามาเรียน RMU” ปพร้อมกับบุคลากร รวมถึงตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ กิจกรรมดีๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จัดโดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรม.

คณบดีนำทีมผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม”จิบกาแฟ แชร์ไอเดีย เชียร์นักศึกษามาเรียน RMU” ปพร้อมกับบุคลากร รวมถึงตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ กิจกรรมดีๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จัดโดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรม.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

“กตเวทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564

“กตเวทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับ ดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับ ดี


ข่าวประกาศ !!

บุคลากรในคณะ

สายวิชาการ 109 คน

สายสนับสนุน 25 คน

นักศึกษาในคณะ

ระดับปริญญาตรี 940 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา 6 คน

หลักสูตรในคณะ

ปริญญาตรี 13 หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร

(ข้อมูลสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564)