One Job One Student

สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ มากมาย ที่จะเพิ่มพูลความรู้ ทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจไปด้วยกันกับเรา

Science Center

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

Pre-degree

RMU-MOOC หลักสูตรที่น่าสนใจในปัจจุบัน และน่าจะเหมาะกับคุณ รูปแบบการเรียนรู้ แบ่งตามประเภทความเหมาะสมกับคณะในบริบทมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมคณะ

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ลีส จำกัด และ บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ลีส จำกัด และ บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ตึก39 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ตึก39 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ  “ทีมแซบดี นัวดี วิถีคนเอาถ่าน” คว้ารางวัล “ชนะแฮคกาธอน ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน:  ด้านเกษตรและอาหาร” ภายใต้โครงการ U2T for BCG (Hackathon) 2022 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำทีมโดยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรา

ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมแซบดี นัวดี วิถีคนเอาถ่าน” คว้ารางวัล “ชนะแฮคกาธอน ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: ด้านเกษตรและอาหาร” ภายใต้โครงการ U2T for BCG (Hackathon) 2022 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำทีมโดยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำปีหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำปีหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สภาคณาจารย์ฯ จัดเสวนา “การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมจําปีหลวง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สภาคณาจารย์ฯ จัดเสวนา “การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมจําปีหลวง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรเรียนดีและกิจกรรมดีเด่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรเรียนดีและกิจกรรมดีเด่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565


ข่าวประกาศ !!

บุคลากรในคณะ

สายวิชาการ 109 คน

สายสนับสนุน 25 คน

นักศึกษาในคณะ

ระดับปริญญาตรี 940 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา 6 คน

หลักสูตรในคณะ

ปริญญาตรี 13 หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร

(ข้อมูลสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564)