One Job One Student

สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ มากมาย ที่จะเพิ่มพูลความรู้ ทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจไปด้วยกันกับเรา

Science Center

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

Pre-degree

RMU-MOOC หลักสูตรที่น่าสนใจในปัจจุบัน และน่าจะเหมาะกับคุณ รูปแบบการเรียนรู้ แบ่งตามประเภทความเหมาะสมกับคณะในบริบทมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมคณะ

Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 มกราคม 66 ณ หอประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนกมลาไสย

Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 มกราคม 66 ณ หอประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนกมลาไสย

กิจกรรม #Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 65 ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

กิจกรรม #Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 65 ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

วันที่ 5 ธ.ค. ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธ.ค. ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ 1 วันนี้ 29 พย.65 ณ หอประชุม 69 ปี โรงเรียนบรบือ

Science RMU Roadshow 2022:คาราวานและมหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ 1 วันนี้ 29 พย.65 ณ หอประชุม 69 ปี โรงเรียนบรบือ

ทีม U2T (University to Tambon) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ได้นำผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดง🫐🫙🎩🛍️🧺🥫พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยน และรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)

ทีม U2T (University to Tambon) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ได้นำผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดง🫐🫙🎩🛍️🧺🥫พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยน และรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพครูแนะแนว : แนะแนวอย่างไร ให้โดนใจวัย Gen Z”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพครูแนะแนว : แนะแนวอย่างไร ให้โดนใจวัย Gen Z”


ข่าวประกาศ !!

บุคลากรในคณะ

สายวิชาการ 109 คน

สายสนับสนุน 25 คน

นักศึกษาในคณะ

ระดับปริญญาตรี 940 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา 6 คน

หลักสูตรในคณะ

ปริญญาตรี 13 หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร

(ข้อมูลสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564)