เอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

  ดูย้อนหลัง “โครงการส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมฯ”    Presentation-Road show-IRTC 2022 v1    G-KKUSP-IRTC-01-rev5-รายละเอียดโดยสังเขปและหลักเกณฑ์    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IRTC-rev2.PDF    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IRTC-rev2.doc 

ประกาศ ก.พ.อ.

  ประกาศ-กพอ-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2564    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่2    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่3    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่4  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2560 

ดาวน์โหลดเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ    บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชา    แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ    แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมประเมินผลการ    แบบเสนอการทำผลงานทางวิชาการ (สว. 4)    แบบเสนอโครงร่างการเขียนเอกสารวิชาการ (สว. 3)    แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ    แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ ดังนี้ 1. นางอนิญชนา เหล่าเคน นักวิชาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 3675/2564 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564 2. นางรัตนา อาสาทำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 4218/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564 3. นางนิภา พรมไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 4219/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564 4. นางฤทัยรัตน์ สุวรรณแสน นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 4220/2564 ลงวันที่ […]

ช่องทางการติดต่อและเข้าห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2/2564

ช่องทางการติดต่อและเข้าห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2/2564 ********************************************************************************************************************************************* วิชา การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที ********************************************************************************************************************************************* วิชา ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน รหัสวิชา 1409907 ********************************************************************************************************************************************* วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ********************************************************************************************************************************************* วิชา มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน ********************************************************************************************************************************************* วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ********************************************************************************************************************************************** วิชา 2409902-1 ชีวิตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (2409902-Life In The Digital and Technology) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (นักศึกษาเรียนเสาร์-อาทิตย์) **********************************************************************************************************************************************

ประกาศการสอบสัมภาษณ์และยื่นเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ห้องสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://line.me/ti/g/az5uD9IGIk   ช่องทางในการส่งหลักฐานหรือแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 https://forms.gle/gt4u5igosopfv5fB7

“กตเวทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงาน กตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงความขอบพระคุณผู้เกษียณอายุราชการ ที่ท่านได้ปฏิบัติงานตลอดอายุราชการ ในปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง     อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองสุข พละมา                   อาจารย์สาขาวิชาเคมี 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ใจสบาย                      อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับ ดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับ ดี  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานวิจัย เรื่อง “การคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากข้าวอินทรีย์พื้นเมือง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทำบุญตามโครงการของสำนักศิลปะและวัมนธรรม ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วัดอภิสิทธิ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทำบุญตามโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วัดอภิสิทธิ์ (ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม) โดยได้รับความเมตตาจากท่านผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทย์ฯ คือ รศ.อรุณ โมนะตระกูล ผศ.นิรมล จันทสูตร ผศ.บุบผชาติ เรืองสุวรรณ (อดีตคณบดีคณะวิทย์) และท่านผุ้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี ร่วมการทำบุญ ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ สาธุ

1 2 3 13