ขอแสดงความยินดีกับนายธีรเดช ปัดตาปัดโต นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักศึกษา 1 ในจำนวนนักศึกษา 5 คนที่ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัล ICDL และมีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรเดช ปัดตาปัดโต นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักศึกษา 1 ในจำนวนนักศึกษา 5 คนที่ผ่านการทดสอบทักษะดิจิทัล ICDL และมีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน

สภาคณาจารย์ฯ จัดเสวนา “การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมจําปีหลวง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมจําปีหลวง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ วิทยากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมในโครงการเสวนาทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม จัดโดยสํานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ […]

1 2 3 15