เอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

  ดูย้อนหลัง “โครงการส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมฯ”    Presentation-Road show-IRTC 2022 v1    G-KKUSP-IRTC-01-rev5-รายละเอียดโดยสังเขปและหลักเกณฑ์    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IRTC-rev2.PDF    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IRTC-rev2.doc 

ประกาศ ก.พ.อ.

  ประกาศ-กพอ-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2564    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่2    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่3    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่4  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2560 

ดาวน์โหลดเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ    บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชา    แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ    แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมประเมินผลการ    แบบเสนอการทำผลงานทางวิชาการ (สว. 4)    แบบเสนอโครงร่างการเขียนเอกสารวิชาการ (สว. 3)    แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ    แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ช่องทางการติดต่อและเข้าห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2/2564

ช่องทางการติดต่อและเข้าห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2/2564 ********************************************************************************************************************************************* วิชา การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที ********************************************************************************************************************************************* วิชา ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน รหัสวิชา 1409907 ********************************************************************************************************************************************* วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ********************************************************************************************************************************************* วิชา มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน ********************************************************************************************************************************************* วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ********************************************************************************************************************************************** วิชา 2409902-1 ชีวิตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (2409902-Life In The Digital and Technology) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (นักศึกษาเรียนเสาร์-อาทิตย์) **********************************************************************************************************************************************

ประกาศการสอบสัมภาษณ์และยื่นเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ห้องสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://line.me/ti/g/az5uD9IGIk   ช่องทางในการส่งหลักฐานหรือแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 https://forms.gle/gt4u5igosopfv5fB7

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับรางวัลจำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านหุ่นยนต์สู่รางวัลระดับประเทศ 2.การบูรณาการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากชุมชนท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ในระดับสากล 3.รูปแบบการบูรณาการการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 4.การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดมหาสารคาม

1 2 3 5