เอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

  ดูย้อนหลัง “โครงการส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมฯ”    Presentation-Road show-IRTC 2022 v1    G-KKUSP-IRTC-01-rev5-รายละเอียดโดยสังเขปและหลักเกณฑ์    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IRTC-rev2.PDF    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IRTC-rev2.doc 

ประกาศ ก.พ.อ.

  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2564    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่2    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่3    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่4  […]

ดาวน์โหลดเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  Checklist แบบตรวจสอบการขอกำหนดตำแหน่ง 64.docx    Checklist แบบตรวจสอบการขอกำหนดตำแหน่ง 64.pdf    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ    แบบบันทึกรับรองผลงานทางวิชาการ    แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ชื่อผุ้ทรงคุณวุฒิ    แบบฟอร์มการขอรับรองจรรยาบรรณ    เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ    บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(กพอ.03)    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ช่องทางการติดต่อและเข้าห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2/2564

ช่องทางการติดต่อและเข้าห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2/2564 ********************************************************************************************************************************************* วิชา การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที ********************************************************************************************************************************************* วิชา ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน รหัสวิชา 1409907 ********************************************************************************************************************************************* วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ********************************************************************************************************************************************* วิชา มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน ********************************************************************************************************************************************* วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ********************************************************************************************************************************************** วิชา 2409902-1 ชีวิตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (2409902-Life In The […]

ประกาศการสอบสัมภาษณ์และยื่นเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ห้องสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://line.me/ti/g/az5uD9IGIk   ช่องทางในการส่งหลักฐานหรือแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 https://forms.gle/gt4u5igosopfv5fB7

1 2 3 5