ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับรางวัลจำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านหุ่นยนต์สู่รางวัลระดับประเทศ 2.การบูรณาการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากชุมชนท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ในระดับสากล 3.รูปแบบการบูรณาการการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 4.การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดมหาสารคาม

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา(ทส.00-ทส.4)Docx  แบบฟอร์มสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา(ทส.00-ทส.4)PDF   TEMPLATE-ปมรม-by-kamon-ponkham_V2.1_New    ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ-สายวิชาการ_2565    ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ-สายสนับสนุน_2565    แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร    บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชา    แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ    แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมประเมินผลการ    แบบเสนอการทำผลงานทางวิชาการ (สว. 4)    แบบเสนอโครงร่างการเขียนเอกสารวิชาการ (สว. 3)    แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ    แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    ประกาศ-กพอ-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2564    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่2    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 2563ฉบับที่3  […]

ประชาสัมพันธ์ ตารางอบรมและกำหนดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ตารางอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย     ตารางการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ประกาศตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ 1400003 วิชา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ 1400004 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

ประกาศตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562 วิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการตัดสินใจ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ดาวน์โหลดตารางสอบทั้งหมด >>> ตารางสอบ-GE-ภาคปกติ-1-62

นักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562  ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส  ชื่อ- นามสกุล ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส ตำแหน่ง/หน่วยงานที่สังกัด ; อาจารย์/สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีสาขา เคมี               สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่จบ   2547 ปริญญาโทสาขา เคมีฟิสิกัล      สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่จบ   2550 ปริญญาเอกสาขา  เคมี             สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่จบ   2555 ประสบการณ์การทำงาน ปี 2550                      อาจารย์ประจำหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี […]

1 2 3 4 5