แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์ฯ

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [download]  แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนระยะเวลาการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [download]  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา [download]  แบบฟอร์มตอบกลับ

ประกาศหน่วยงานรัฐลดธงครึ่งเสา 30 วัน ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี

ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้ ๑. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ๒. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด  ๑ ปี    ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักนายกรัฐมนตรี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปิยะวดี  สราภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

1 3 4 5