สภาคณาจารย์ฯ จัดเสวนา “การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมจําปีหลวง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมจําปีหลวง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ วิทยากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมในโครงการเสวนาทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม จัดโดยสํานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ ดังนี้ 1. นางอนิญชนา เหล่าเคน นักวิชาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 3675/2564 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564 2. นางรัตนา อาสาทำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 4218/2564 ลงวันที่ 12 […]

“กตเวทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงาน กตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงความขอบพระคุณผู้เกษียณอายุราชการ ที่ท่านได้ปฏิบัติงานตลอดอายุราชการ ในปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง     อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองสุข พละมา  […]

1 2 3 7