คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ ดังนี้ 1. นางอนิญชนา เหล่าเคน นักวิชาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 3675/2564 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564 2. นางรัตนา อาสาทำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 4218/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564 3. นางนิภา พรมไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 4219/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564 4. นางฤทัยรัตน์ สุวรรณแสน นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ – ตามคำสั่งที่ 4220/2564 ลงวันที่ […]

“กตเวทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงาน กตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงความขอบพระคุณผู้เกษียณอายุราชการ ที่ท่านได้ปฏิบัติงานตลอดอายุราชการ ในปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง     อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองสุข พละมา                   อาจารย์สาขาวิชาเคมี 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ใจสบาย                      อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับ ดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับ ดี  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานวิจัย เรื่อง “การคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากข้าวอินทรีย์พื้นเมือง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทำบุญตามโครงการของสำนักศิลปะและวัมนธรรม ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วัดอภิสิทธิ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทำบุญตามโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วัดอภิสิทธิ์ (ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม) โดยได้รับความเมตตาจากท่านผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทย์ฯ คือ รศ.อรุณ โมนะตระกูล ผศ.นิรมล จันทสูตร ผศ.บุบผชาติ เรืองสุวรรณ (อดีตคณบดีคณะวิทย์) และท่านผุ้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี ร่วมการทำบุญ ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ สาธุ

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st National Conference on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Maha Sarakham University 2021 (SEAT -RMU 2021)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง และผู้บริหารคณะ ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 1 The 1st National Conference on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Maha Sarakham University 2021 (SEAT -RMU 2021) การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวัน “วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากร วางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และอ่านคำถวายราชสดุดี พร้อมถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

1 2 3 6