คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันให้แก่นักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันให้แก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม