ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้ารับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้ารับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2561

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
นางสาวสุวนันท์ ปิ่นจรัญ สาขาวิชาฟิสิกส์

ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาวธัญลักษณ์ สารปรัง สาขาวิชาเคมี

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ได้รางวัลนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความวิริยะอุตสาหะต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องๆ ได้มุ่งมั่นปฏิบัติตามต่อไป