กลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ Racing รุ่นไม่จำกัดอายุ”

กลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ Racing รุ่นไม่จำกัดอายุ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วยนางสาวผกาวดี สมนึก และนายศิวกร ภูเบ้าทอง โดยการนำของ อาจารย์ปิยภรณ์  หงสอาภาสัตย์