“รับน้องอย่างสร้างสรรค์” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“รับน้องอย่างสร้างสรรค์” ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ซุ้มรับน้องของพี่ๆ แต่ละชุมนุม ประกอบด้วย

🌿 ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม
🔭 ชุมนุมดาราศาสตร์
💉 ชุมนุมสาธารณสุขชุมชน
🔬 ชุมนุมชีววิทยา
🧪 ชุมนุมเคมี
📉 ชุมนุมสถิติศาสตร์ประยุกต์
🔢 ชุมนุมคณิตศาสตร์
🖥 ชุมนุม Com Club