สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โปรเจคจบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 อาคาร 6 กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ของสาขาและนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานดังกล่าว