ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับรางวัลจำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย

1.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านหุ่นยนต์สู่รางวัลระดับประเทศ

2.การบูรณาการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากชุมชนท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ในระดับสากล

3.รูปแบบการบูรณาการการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

4.การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผลผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดมหาสารคาม