คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2562 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2562 (คปภ.) วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้