ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.ดร.วุฒิกร สายแก้ว และคณะ ได้มอบปุ๋ยหมักสูตรพิเศษ โดยหมักจากเศษวัชพืช ใบไม้แห้ง ที่ได้จากบริเวรอาคารต่างๆของคณะ มอบปุ๋ยให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงต้นไม้ ให้ภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวยงาม

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.ดร.วุฒิกร สายแก้ว และคณะ ได้มอบปุ๋ยหมักสูตรพิเศษ โดยหมักจากเศษวัชพืช ใบไม้แห้ง ที่ได้จากบริเวรอาคารต่างๆของคณะ มอบปุ๋ยให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร รองคณบดีฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทุกสาขาในคณะฯ ใช้ในการบำรุงต้นไม้ ให้ภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวยงามต่อไป