คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการไหว้ครูไทยที่สืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไป