คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ: การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรสู่การบริหารจัดการการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ