การประชุมหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ และโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย “Reinventing RMU”