วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st National Conference on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Maha Sarakham University 2021 (SEAT -RMU 2021)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง และผู้บริหารคณะ ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 1 The 1st National Conference on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Maha Sarakham University 2021 (SEAT -RMU 2021) การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ ๆ แก่สังคม และเพื่อก่อให้เกิดการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อันจะทำให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้มีผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก