คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทำบุญตามโครงการของสำนักศิลปะและวัมนธรรม ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วัดอภิสิทธิ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทำบุญตามโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วัดอภิสิทธิ์ (ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม) โดยได้รับความเมตตาจากท่านผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทย์ฯ คือ รศ.อรุณ โมนะตระกูล ผศ.นิรมล จันทสูตร ผศ.บุบผชาติ เรืองสุวรรณ (อดีตคณบดีคณะวิทย์) และท่านผุ้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี ร่วมการทำบุญ ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ สาธุ