คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับ ดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับ ดี  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานวิจัย เรื่อง “การคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากข้าวอินทรีย์พื้นเมือง