“กตเวทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงาน กตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงความขอบพระคุณผู้เกษียณอายุราชการ ที่ท่านได้ปฏิบัติงานตลอดอายุราชการ ในปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง     อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองสุข พละมา                   อาจารย์สาขาวิชาเคมี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ใจสบาย                      อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ สุยอย                     อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. นายประวัติ  นิมิตร                                           คนงาน (ปฏิบัติงานที่อาคาร 6)