ช่องทางการติดต่อและเข้าห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2/2564

ช่องทางการติดต่อและเข้าห้องเรียนออนไลน์

รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 2/2564

*********************************************************************************************************************************************

วิชา การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

*********************************************************************************************************************************************

วิชา ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน รหัสวิชา 1409907

*********************************************************************************************************************************************

วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

*********************************************************************************************************************************************

วิชา มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน

*********************************************************************************************************************************************

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

**********************************************************************************************************************************************

วิชา 2409902-1 ชีวิตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (2409902-Life In The Digital and Technology)

สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (นักศึกษาเรียนเสาร์-อาทิตย์)

**********************************************************************************************************************************************