คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ ดังนี้

1. นางอนิญชนา เหล่าเคน นักวิชาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

– ตามคำสั่งที่ 3675/2564 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564

2. นางรัตนา อาสาทำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

– ตามคำสั่งที่ 4218/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564

3. นางนิภา พรมไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

– ตามคำสั่งที่ 4219/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564

4. นางฤทัยรัตน์ สุวรรณแสน นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ชำนาญการ

– ตามคำสั่งที่ 4220/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564