ดาวน์โหลดเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  Checklist แบบตรวจสอบการขอกำหนดตำแหน่ง 64.docx 
  Checklist แบบตรวจสอบการขอกำหนดตำแหน่ง 64.pdf 
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  แบบบันทึกรับรองผลงานทางวิชาการ 
  แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ชื่อผุ้ทรงคุณวุฒิ 
  แบบฟอร์มการขอรับรองจรรยาบรรณ 
  เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 
  บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ 
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(กพอ.03) 
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ