เอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

  ดูย้อนหลัง “โครงการส่งเสริมขีดความสามารถงานวิจัยและบริการสังคมฯ” 
  Presentation-Road show-IRTC 2022 v1 
  G-KKUSP-IRTC-01-rev5-รายละเอียดโดยสังเขปและหลักเกณฑ์ 
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IRTC-rev2.PDF 
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IRTC-rev2.doc