คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมประชุมในโครงการ U2T ร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการระยะถัดไป