โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรเรียนดีและกิจกรรมดีเด่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565