สภาคณาจารย์ฯ จัดเสวนา “การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมจําปีหลวง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมจําปีหลวง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ วิทยากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมในโครงการเสวนาทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม จัดโดยสํานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และด้านการศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญและเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูป
  สํานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จึงจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของชาติ และเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อวางแผนการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนําไปประยุกต์ใช้ในการ ทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจํากระทรวงการอุดมศึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินกร เมฆลา รักษาการประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้

Cr.ภาพและข่าว www.rmu.ac.th