การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำปีหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม