โครงการ “ส่งเสริมเยาวชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดอนปู่ตา รู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น” จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

👏👏ผ่านไปแล้วอย่างน่าชื่นชมกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนนักศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมดอนปู่ตา ผ่านการส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ จะอนุรักษ์วัฒนธรรมดอนปู่ตาได้อย่างไร? ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมเยาวชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดอนปู่ตา รู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น” 🌿 จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. 👫👭🧑‍🤝‍🧑 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา🫰👏

🎉🎊ผลการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัล

📢ประเภทคลิปสั้น Tiktok💯

💐ระดับปริญาตรี

🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญวิทย์ นันชัย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศราวุฒิ ชิณเกตุ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสรศักดิ์ ภูหลวง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

💐ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม deleteหรู่ และ

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายพรชัย ทองโคตร จาก โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ว๊าวว!!

📢ผลงานประเภท วาดภาพระบายสีโปสเตอร์💯

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ เหมศิริวรากุล จากโรงเรียนกมลาไสย

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายเกียรติศักดิ์ บุญเฉลียว และ

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ โพธิรุกข์ พรชัย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

🏅รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวสิทธิมา ห้าวแก้ว จากโรงเรียนกมลาไสย และนางสาวธนัชชา รังษา จากโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค📌