14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับบุคลากรของคณะฯ ทุกๆท่านที่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการสำเร็จการศึกษา การได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ รวมถึงบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

💐เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรม. ต้องขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับบุคลากรของคณะฯ ทุกๆท่านที่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการสำเร็จการศึกษา การได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ รวมถึงบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ🎊🎉👏💯
🌹ในส่วนของทีมอาจารย์ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ฯ ของเรามีสมาชิกในทีมวิจัย และรางวัลที่ได้รับดังนี้ ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์, รศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก และผศ.ดร.ปิยรัตน์ นามเสนา
🥈🏅ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษจากการเข้าร่วมประกวดผลงานด้านนวัตกรรมในหัวข้อ “The Nutrient Fixed Clay” ณ The Republic of Korea