ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการฯ ของศูนย์ฯ ได้เข้ารับการประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีชั้นสูง 2 ในระบบ Peer Evaluation ESPReL โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม🧑‍🔬🌡️ พร้อมคณะกรรมการฯ ของศูนย์ฯ ได้เข้ารับการประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีชั้นสูง 2 ในระบบ Peer Evaluation ESPReL โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 👍👏👏โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ🎉🎊