คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างทีมให้เป็นหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace นำทีมโดย อาจารย์วรเชษฐ์ เขียวจันทร์ นักวิชาการอิสระ ด้านมานุษยวิทยา บรรณาธิการ บริษัทฯปิ่นโต จำกัด และคุณไตรรัตน์ แขวงเมืองปักษ์ ผู้ช่วยวิทยากรด้านการจับประเด็น

🌟 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผ่านไปด้วยดีสำหรับกิจกรรมการดำเนินงานของคณะฯ ที่ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566
นำทีมโดย #ผศ.ดร. เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้บริหาร
💥 และจัดกิจกรรม #รวมพลังสร้างทีมให้เป็นหนึ่งในการปฏิบัติงาน# เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace
นำทีมโดย #อาจารย์วรเชษฐ์ เขียวจันทร์ นักวิชาการอิสระ ด้านมานุษยวิทยา บรรณาธิการ บริษัทฯปิ่นโต จำกัด และคุณไตรรัตน์ แขวงเมืองปักษ์ ผู้ช่วยวิทยากรด้านการจับประเด็น
     ทั้งนี้ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน
 

 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่