ประวัติคณะ

logo

 

ประวัติและพัฒนาการ

คณะวิชาวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2518  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยใช้ชื่อว่า  “คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม”

พ.ศ. 2519  หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์คนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม กุลสิงห์ จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 9 ภาควิชา คือ 1) ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  2) เคมี  3) ชีววิทยา  4) คณิตศาสตร์และสถิติ  5) เกษตรศาสตร์  6) สุขศึกษา  7) คหกรรมศาสตร์  8) พลศึกษา  และ 9) หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2527  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และย้ายภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการไปสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ มีภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเกิดขึ้นใหม่

พ.ศ. 2535  (14 กุมภาพันธ์)  วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ”

พ.ศ. 253(25 มกราคม) วิทยาลัยครูยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ และดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539  เข้าร่วมผลิตบัณฑิต สาขา วท.บ. เคมี และ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  ให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

พ.ศ. 2541 ผลิตบัณฑิตให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ใน 3 สาขา ได้แก่ วท.บ. เคมี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วท.บ. ฟิสิกส์

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน 2547  จนถึงปัจจุบัน