ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง

คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620 E-Mail : scirmu2564@gmail.com

อาจารย์  ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พันธิวา แก้วมาตย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-9546466
E-Mail : puntivar.ka@rmu.ac.th

อาจารย์ณวัฒน์ นันทะเสน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620 E-Mail : nawat.nu@rmu.ac.th

อาจารย์กลยุทธ  ดีจริง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : konlayut.de@rmu.ac.th

อาจารย์บุษยมาส รัตนดอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : butsayamat.ra@rmu.ac.th

อาจารย์ ดร.รติกร แสงห้าว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : ratikorn.sa@rmu.ac.th