คณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2. อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ

รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาและวิจัย

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา  แก้วมาตย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ

กรรมการ

4. อาจารย์ณวัตน์  นันทะเสน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กรรมการ

5. อาจารย์กลยุทธ  ดีจริง   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย

กรรมการ

6. อาจารย์บุษยมาส รัตนดอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

7. ออาจารย์ ดร.รติกร แสงห้าว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร  สายแก้ว

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์

กรรมการ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กรรมการ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร  เชาว์วันกลาง

ประธานหลักสูตรฟิสิกส์

กรรมการ

13. อาจารย์กลยุทธ  ดีจริง

ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์

กรรมการ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองสุข  พละมา

ประธานหลักสูตรเคมี

กรรมการ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ใจสบาย

ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์

กรรมการ

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม

ประธานหลักสูตรสถิติศาสตร์ประยุกต์

กรรมการ

17. อาจารย์ ดร.กิจปพน  ศรีธานี

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

กรรมการ

18. อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กรรมการ

19. อาจารย์ ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ์

ประธานหลักสูตรเคมีศึกษา(บัณฑิตศึกษา)

กรรมการ

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์  สิริปิยะสิงห์

ประธานหลักสูตรชีววิทยาศึกษา(บัณฑิตศึกษา)

กรรมการ

21. นางรัตนา อาสาทำ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี                         กรรมการและเลขานุการ

22. นางนิภา  พรมไชย

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ                         ผู้ช่วยเลขานุการ