คณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  อัญญะโพธิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2. ดร.สุนันทา  กลิ่นถาวร

รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาและวิจัย

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

4. อาจารย์วีรนุช  วอนเก่าน้อย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

กรรมการ

5. อาจารย์สิริวิวัฒน์  ละตา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาและวิจัย

กรรมการ

6. อาจารย์ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาและวิจัย

กรรมการ

7. อาจารย์ ดร.อรอนงค์  ไชยเชษฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา/ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภาภัช  ไชยน้ำอ้อม/ประธานหลักสูตรชีววิทยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

9. อาจารย์ผกามาศ  ราชมนตรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

11. อาจารย์ปิยรัตน์  นามเสนา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

กรรมการ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร  สายแก้ว

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์

กรรมการ

13. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กรรมการ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กรรมการ

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร  เชาว์วันกลาง

ประธานหลักสูตรฟิสิกส์

กรรมการ

17. อาจารย์กลยุทธ  ดีจริง

ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์

กรรมการ

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองสุข  พละมา

ประธานหลักสูตรเคมี

กรรมการ

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ใจสบาย

ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์

กรรมการ

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม

ประธานหลักสูตรสถิติศาสตร์ประยุกต์

กรรมการ

23. อาจารย์ ดร.กิจปพน  ศรีธานี

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

กรรมการ

24. อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กรรมการ

25. อาจารย์ ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ์

ประธานหลักสูตรเคมีศึกษา(บัณฑิตศึกษา)

กรรมการ

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์  สิริปิยะสิงห์

ประธานหลักสูตรชีววิทยาศึกษา(บัณฑิตศึกษา)

กรรมการ

27. นางวิภา  พัฒนาเวช

หัวหน้าสำนักงานคณบดี                            กรรมการและเลขานุการ

28. นางนิภา  พรมไชย

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ                         ผู้ช่วยเลขานุการ