บุคลากรคณะ

นางรัตนา อาสาทำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางอนิญชนา เหล่าเคน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนิภา พรมไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางฤทัยรัตน์ สุวรรณแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเกวลิน ตรีกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายณัฐพงศ์  พันธุ์พิชัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธันล์นภัสสร์ สีเสมอ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน