บุคลากรคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา แก้วมาตร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัตนา อาสาทำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางอนิญชนา เหล่าเคน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนิภา พรมไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางฤทัยรัตน์ สุวรรณแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเกวลิน ตรีกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายณัฐพงศ์  พันธุ์พิชัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธันล์นภัสสร์ สีเสมอ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน