สายตรงคณะบดี

ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อคณบดี โดยตรงได้ที่