คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มานิตย์  อัญญะโพธิ์

ศาสตราจารย์  ดร.ประนอม  จันทรโณทัย

รองศาสตราจารย์  ดร.ณัฐวงศ์  พูลพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์  วงษ์ซิ้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปิยะวดี  สราภิรมย์

อาจารย์ ดร.สุนันทา  กลิ่นถาวร

อาจารย์ วีรนุช  วอนเก่าน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์  สิริปิยะสิงห์

อาจารย์ ดร.กมล  พลคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร  สายแก้ว

อาจารย์ ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ์

อาจารย์เมตตา  เก่งชูวงศ์

นางวิภา  พัฒนาเวช