สาขาวิชาเคมี/เคมีศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
เมตตา เถาว์ชาลี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : เคมีอินทรัพย์ 2,ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2,เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ : 099-0316943
E-Mail : mettathaochalee8@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
เนตรชนก จันทร์สว่าง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : scirmu2564@gmail.com

อาจารย์  ดร.
พรพิมล พลคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์  ดร.
ปนัดดา​ แทนสุโพธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  เคมีวิเคราะห์​, การดูดซับ​
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ :การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ,เคมีวิเคราะห์,เคมีสภาวะแวดล้อม,การวิเคราะห์ดิน​ ปุ๋ย
หมายเลขโทรศัพท์ :
E-Mail : panadda.ta@rmu.ac.th

อาจารย์  ดร.
สมสุข ไตรศุภกิตติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  เคมีประยุกต์, พลังงานทดแทน, ไพโรไลซิส
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : เคมีพื้นฐาน, เคมีสำหรับวิศวกรรมศาสตร์, ปิโตรเคมี, วิทยาศาสตร์พลังงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : somsukrmu@gmail.com

อาจารย์  ดร.
วันดี รักไร่

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์  ดร.
สุชนา วานิช

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์  ดร.
ภิรมย์ สุวรรณสม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  เคมี,เคมีวิเคราะห์
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : เคมีวิเคราะห์,การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ1-2,ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ,เคมี1-2
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : Pirom.su@rmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  การศึกษาสมบัติต่างๆ ของวัสดุนาโนโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์, เทคนิคการเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ, เทคนิคการทำข้อสอบวิชาเคมี, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อการสอนวิชาเคมี, กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ / ผู้พิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : เคมีเชิงฟิสิกส์, การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางเคมี
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : tabtimsai.c@gmail.com

อาจารย์
บุษยมาส รัตนดอน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
ธนวัชร์ สมตัว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
ชัชญาภา เกตุวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เคมี/เคมีศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล