สาขาวิชาชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : กระบวนการหมักไวน์และน้ำส้มสายชูจากผลไม้
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : สัมมนาทางชีววิทยาชีววิทยาของเซลล์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0867142160
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีดีเอ็นเอ,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : พันธุศาสตร์, วิวัฒนาการ, เทคโนโลยีดีเอ็นเอ, ชีววิทยาของเซลล์
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-9353935
E-Mail : psiripiyasing@gmail.com

อาจารย์ 
สุภัทรา จินากุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
วีรนุช วอนเก่าน้อย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
ยุวดี อินสำราญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : เห็ด, ราล สาหร่าย, เทคนิคทางชีวโมเลกุลเห็ดรา, สาหร่าย
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : จุลชีววิทยา, สาหร่ายวิทยา, เห็ดวิทยา, ราวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : yuwadee.in@rmu.ac.th, insumran2517@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : สัตววิทยา, พฤติกรรมสัตว์, ปักษีวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : kannikarbiology@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
ณภาภัช ไชยน้ำอ้อม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
พันธิวา แก้วมาตย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : พันธุศาสตร์, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : พันธุศาสตร์, พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : Puntivar.ka@rmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วรชาติ โตแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.  
กัลยาณี เจริญโสภารัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ชีววิทยา/ชีววิทยาศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการหมัก, สารสกัดทางชีวภาพ
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสุขภาพและความงาม
หมายเลขโทรศัพท์ : 0899374714
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล