สาขาวิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วิจิตร เชาว์วันกลาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
กมล พลคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
วิเชษฐ์ พลหาญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : nanomaterials, nanofibers fabrication, magnetic materials
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : กลศาสตร์ควอนตัม, ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0869810189
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
กลยุทธ ดีจริง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
จารุณี เข็มพิลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
สุมินทร์ญา ทีทา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
ธานินทร์ รัชโพธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
ปริย นิลแสงรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พงศธร กองแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : เกษตรอินทรีย์, วัสดุศาสตร์, ธรณีวิทยา, อุตุนิยมวิทยา
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : ฟิสิกส์พื้นฐาน, ธรณีวิทยา, อุตุนิยมวิทยา, วัสดุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0896023249
E-Mail : pongsathorn.ko@rmu.ac.th

อาจารย์ 
พรชัย ชิณสา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
พิริยะ ปราณีกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
มะลิ นาชัยสินธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
มาวิน ปูนอน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วสันต์ ปินะเต

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
ธนชัย พลเคน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : พลังงานทดแทนในรูปเซลล์แสงอาทิตย์ ออกแบบ สร้างวิเคราะห์ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ วิเคราะห์สมบัติของวัสดุประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ เชิงกายภาพ เชิงไฟฟ้า เชิงแสง ระดับขั้นสูงได้ และสมบัติบางประการของวัสดุนาโนเทคโนโลยี
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : แม่เหล็กไฟฟ้า, การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์, กลศาสตร์, ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์, เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์, ฯลฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล