สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์
เมตตา เก่งชูวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิกร สายแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ : การบำบัดน้ำเสีย, เมมเบรนเทคโนโลยี (Membrane technology), การดูดซับ (Adsorption), การจัดการขยะมูลฝอย, การผลิตน้ำประปา, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม, มลพิษสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสะอาด, สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 083-7365458
E-Mail : ajkornrmu@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เชิดชัย สมบัติโยธา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
ชมภู่ เหนือศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการสิ่งแวดล้อม, มลพิษทางน้ำ, การจัดการขยะชุมชน
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม, การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ, มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : chompoo.nu@rmu.ac.th

อาจารย์ ดร.
รติกร แสงห้าว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ : ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, มลพิษทางดิน, ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในดิน, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะ
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มลพิษดินและการจัดการ, สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0894582320
E-Mail : ratikorn.sa@rmu.ac.th, ratikons@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
อังศุมา ก้านจักร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล