สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.
วีรพงษ์ วงศ์พินิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : รากฐานคณิตศาสตร์, พีชคณิตเอกภพ, คณิตศาสตร์เชิงธรรมชาติ
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : หลักการคณิตศาสตร์, พีชคณิตเชิงเส้น, เรขาคณิตเบื้องต้น, ทฤษฎีเซต, ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0931734502
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
ธวัชชัย บุญทัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
นันทพร ยิ่งรัตนสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
บรรชา นันจรัส

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
อัครพงศ์ วงศ์พัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
เอกวิทย์ ลำพาย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
อัฐชัย ชฏา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล