สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พูนศักดิ์ ศิริโสม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
วริดา พลาศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
ณิฏะญาร์ บรรเทา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ : สถิติเชิงอนุมาน, การประมาณค่าทางสถิติ, สถิติเชิงอนุมานสำหรับการแจกแจงที่มีลักษณะเบ้, การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลที่เป็นแบบช่วง, หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การอนุมานเชิงสถิติกับตัวอย่างสุ่มแบบไม่แม่นยำ”
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ, การคำนวณทางสถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ, สถิติและการวิจัยเบื้องต้น, สถิติสำหรับการวิจัย, สถิติเพื่อการวิจัย, สถิติสำหรับเทคโนโลยี, สถิติธุรกิจ, สถิติกับการทำเหมืองข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
ปิยนันท์ เกตุแสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
นิวัตร สุวรรณะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล