สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์
อดิศักดิ์ พละสาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
กิจปพน ศรีธานี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข, การจัดการสารสนเทศและความรู้ด้านสุขภาพ, ยุทธศาสตร์สาธารณสุข, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : เทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสาธารณสุข, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข, การวิจัยสาธารณสุขชุมชน
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : kitpapons@gmail.com

อาจารย์ ดร.
อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
สุรัตนา เหล่าไชย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
มณฑิรา จันทรวารีย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
ปภาวี รัตนธรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ 
วรรวิษา ตรีสูนย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล