กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร. 
สิทธิชัย บุษหมั่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
ทินกร คุณาสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
พวงผกา คุณาสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กาญจนา คำสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
โสภัค ไชยชนะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกรินทร์ ศรีลาพัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
จักรพันธ์ ศรีวงษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
สุนันทา กลิ่นถาวร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : การเรียนรู้สังคมดิจิตอลด้วยไอซีที, การจัดการอุตสาหกรรม, สัมมนาเทคโนโลยี, การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : sununta.kl@rmu.ac.th

อาจารย์
ณวัฒน์ นันทะเสน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ไชยยันต์ สกุลไทย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
ภานุวัฒน์ เกตุวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
พัชระ นาเสงี่ยม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : Machine Learning, Artificial Intelligence, Evolutionary Algorithm, Swarm Intelligence, Optimization Algorithm, Web Application, Game Development
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็ปเซอร์วิส, การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์, การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ, คอมพิวเตอร์กราฟิก, ปัญญาประดิษฐ์, การออกแบบและการโปรแกรมฐานข้อมูล, เทคโนโลยีการบริการเว็บ, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : mohnter@gmail.com

อาจารย์
ประภากร ศรีสว่างวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
กิตติพงษ์ ชินสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธาดา จันตะคุณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : Instructional Design, ICT in Education, Design Thinking, Immersive Virtual Learning Environment, Flipped Classroom, Augmented and Virtual Reality, Editorial board and Reviewer
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์, การทำเหมืองข้อมูล, วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165, 096-1694277
E-Mail : thada.phd@gmail.com, Line id: thada.phd

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รักถิ่น เหลาหา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
วิธมณ ขจรโมทย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
สิริวิวัฒน์ ละตา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
ปรัชญา ไชยเมือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์
วิไลลักษณ์ กาประสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712165
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล