บุคลากรสายสนับสนุน

นางรัตนา อาสาทำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางอนิญชนา เหล่าเคน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนิภา พรมไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางฤทัยรัตน์   สุวรรณแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอภิสิทธิ์   เกียรติเจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายนิติกร   แสงใส

นักวิชาการศึกษา

นางพิมพ์ลภา ปาสาจะ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิิรินดา ทอวมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปริญญาศักดิ์   เจียระแม

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวอรุณรัตน์   อุทัยคู

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นางอัญชลี   มาคิน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญนภา   พุดสุด

นักวิชาการศึกษา

นางอัญชัน   พิมพ์สวรรค์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวสุกจิตต์   ภูมิพระบุ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายณัฐพงศ์   พันธุ์พิชัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเกวลิน   ตรีกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธันล์นภัสสร์     สีเสมอ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายนิรุต    ประนิสอน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายศุภชัย   ใบปอด

นักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางนวลจันทร์    สิทธิจันทร์

คนงาน

นายถาวร    พาพินิจ

คนงาน

นายสมชาย   กางสำโรง

คนงาน

นายไพวัลย์    นารินนท์

คนงาน

นายชูศักดิ์     สิทธิจันทร์

คนงาน